Kelinda: So na, how na u tode?
Judith: Mi orite
Kelinda: U com lo wedding na tu?
Judith: Ya, mi com lo wedding fo Betty and Mortom
Kelinda: Oh, mi tu

Leave a Reply